Graduating from Email Marketing to MA

פרטיך נקלטו בהצלחה

מאמר קצר וממצה המתאר את ההבדלים המרכזים בין פתרונות למשלוח אימייל לפתרונות MA הן מבחינה עסקית והן מבחינה פונקציונאלית.

ההבדלים המרכזיים:

  • מעבר ממשלוח מסר חד פעמי לניהול שיחה

  • מתקשורת חד ערוצית לרב ערוצית

  • יותר קמפיינים בפחות זמן

  • יותר לידים במדדי כמות ואיכות

  • העצמת סינרגיית שיווק-מכירות

 

בסוף המאמר ניתן למצוא השוואה פונקציונאלית של הפתרונות, כמו גם שאלון קצר להבנת מידת ההתאמה של פתרון MA לארגון.