Top 5 Reports the CEO Wants from Marketing

פרטיך נקלטו בהצלחה

המנכ"ל מבקש מסמנכ"ל השיווק להראות לו מהי תרומת השיווק להכנסות הארגון.

במסגרת זו מעניינים אותו מדדים אלו:

  1. תרומה להכנסה לפי יחידה ארגונית

  2. היקף המכירות בתהליך

  3. קצב מכירות

  4. השפעת השיווק על המכירות

  5. סינרגיית שיווק מכירות

 

במאמר במצורף תוכלו לראות דוגמאות לממדים אלו.