top of page

Top 5 Reports the CEO Wants from Marketing

פרטיך נקלטו בהצלחה

המנכ"ל מבקש מסמנכ"ל השיווק להראות לו מהי תרומת השיווק להכנסות הארגון.

במסגרת זו מעניינים אותו מדדים אלו:

  1. תרומה להכנסה לפי יחידה ארגונית

  2. היקף המכירות בתהליך

  3. קצב מכירות

  4. השפעת השיווק על המכירות

  5. סינרגיית שיווק מכירות

 

במאמר במצורף תוכלו לראות דוגמאות לממדים אלו.

bottom of page