The ROI of Marketing Automation

 

פרטיך נקלטו בהצלחה

מאמר תמציתי זה מרכז את התחומים המרכזיים בהם בא לידי ביטוי החזר ההשקעה לארגונים המטמיעים מערכות אלו