top of page

The New Rules of the Game

פרטיך נקלטו בהצלחה

המאמר המצורף מנתח את השינויים שהתרחשו בתהליכי הרכישה וקבלת ההחלטות במגזר ה B2B, ההשלכות של שינויים אלו על הספקים וההתאמות והפתרונות שיש להטמיע כתוצאה מכך.

  • הבנה של המוטיבציות של הלקוחות השונים

  • הכרות מעמיקה של מסע הלקוח

  • יכולת תמיכה בפרסונות השונות בכל שלב במסע

  • סינרגיית שיווק-מכירות

 

 

bottom of page