top of page

How Great Marketers are Changing Their Focus

פרטיך נקלטו בהצלחה

העולם הדיגיטלי מחייב את הארגונים בכלל (ואנשי השיווק בפרט) לשנות את שיטת העבודה בשיווק הממוקד אל מול הלקוח.

הפעילות השיווקיות הופכת יותר ויותר להיות מושתתת על טריגרים הנובעים ממסע הלקוח בעולם הדיגיטלי.

השינוי דורש את היכולות הבאות:

  • צוותי עבודה משולבים

  • יכולת לייצר, לנתח ולפעול על בסיס נתוני התנהגות דיגיטלית

  • הבנה של "מסע הלקוח" (customer journey) 

bottom of page