top of page

Connected Customer Journeys

פרטיך נקלטו בהצלחה

על מנת לייצר פעילות התומכת בצורה מלאה במסע הלקוח יש להתמקד בנושאים הבאים:

אינטגרציה של נתונים על התנהגות הלקוחות

  • הכר את הלקוח

  • פעילות רב ערוצית

  • תוכן איכותי רלוונטי

  • תהליכים עסקיים

  • משאבי כח אדם מתאימים

bottom of page